[สำหรับ Teacher] การนำรายวิชาที่สอนเสร็จแล้วกลับมาใช้ซ้ำใหม่ (Reset course)