[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา

แจ้งลบรายวิชา

by PRAMOT THONGSUK -
Number of replies: 1

1. 642-771 การศึกษาด้วยตนเอง    2. วิชาปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด 3. วิชาภาะผู้นำทาการพยาบาล   4. 642-514 Leadership in Nursing  5. 642-514 ภาวะผู้นำทางการพยาบาล (สาขาบริหารการพยาบาล)

In reply to PRAMOT THONGSUK

Re: แจ้งลบรายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ขอยืนยันรายวิชาก่อนที่จะลบนะครับ เนื่องจากบางวิชามีชื่อซ้ำกัน