[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา Ambu I

แจ้งลบรายวิชา Ambu I

by SAVIKA VANNAPONG -
Number of replies: 1

รบกวนลบรายวิชา Ambu I เนื่องจากซ้ำกับรายวิชา 388-471, 388-472 แล้วคะ

In reply to SAVIKA VANNAPONG

Re: แจ้งลบรายวิชา Ambu I

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ
  • 388-471  Ambulatory care I [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=181]