[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 388-472

แจ้งลบรายวิชา 388-472

by PANIDA PETPHAN -
Number of replies: 1

รบกวนรบรายวิชา 388-472 Amburatory care II

In reply to PANIDA PETPHAN

Re: แจ้งลบรายวิชา 388-472

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ
  • 388-472 Amburatory care II [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=200]