[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

ลบรายวิชา 338-215/2560

ลบรายวิชา 338-215/2560

by NONGYAO KITJAROENNIRUT -
Number of replies: 1

แจ้งลบวิชานี้
https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=222

In reply to NONGYAO KITJAROENNIRUT

Re: ลบรายวิชา 338-215/2560

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ
  • 338-215 Physiology for Dentist 2560 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=222]