[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชาค่ะ

แจ้งลบรายวิชาค่ะ

by KAMONTAM UMSAKUL -
Number of replies: 1

รายวิชา 326-202 Gen Micro https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=1244

รายวิชา 326-207 https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=1510

รายวิชา 202 eng https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=4016

ขอบคุณมากค่ะ

In reply to KAMONTAM UMSAKUL

Re: แจ้งลบรายวิชาค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • 326-202 General Microbiology [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=1244]
  • 326-207 General microbiology for natural resouces students [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=1510]
  • 326-202 General Microbiology (Section English) [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=4016]