[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 145-406 การจัดการธุรกิจสัตว์ระหว่างประเทศ

แจ้งลบรายวิชา 145-406 การจัดการธุรกิจสัตว์ระหว่างประเทศ

by NAVAPOL KUPTHAMMASAN -
Number of replies: 1
In reply to NAVAPOL KUPTHAMMASAN

Re: แจ้งลบรายวิชา 145-406 การจัดการธุรกิจสัตว์ระหว่างประเทศ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • 145-406 การจัดการธุรกิจสัตว์ระหว่างประเทศ [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=3515]