[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 712-236 และ 712-241

แจ้งลบรายวิชา 712-236 และ 712-241

by JARUWAN MANEESRI -
Number of replies: 1

แจ้งลบรายวิชา 712-236 Microbiology of Food Science and Nutrition Laboratory 

และ 712-241 Microbiology for Food Science and Nutrition  

วิทยาเขตปัตตานี 

 

                            

In reply to JARUWAN MANEESRI

Re: แจ้งลบรายวิชา 712-236 และ 712-241

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ
  • 712-236 Microbiology of Food Science and Nutrition Laboratory [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=228]
  • 712-241 Microbiology for Food Science and Nutrition [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=227]