[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์

แจ้งลบรายวิชา 365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์

by SRIRAT FUNGTOSATUM -
Number of replies: 1

แจ้งลบรายวิชา 365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์
เป็นการทดลองสร้างรายวิชา ไม่ได้ใช้จริงค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ศรีรัตน์

In reply to SRIRAT FUNGTOSATUM

Re: แจ้งลบรายวิชา 365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาให้แล้วครับ
365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์ [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=169]